The Consumer Disputes Board

Advokatforeningens disiplinærutvalg (disiplinærutvalget) behandler klage over advokater som har opptrådt i strid med god advokatskikk eller krevd for høyt salær, jf. Behandlingsregler for Advokatforeningens disiplinærutvalg § 2.

https://www.advokatforeningen.no/om/org/organer/advokatforeningens-disiplinarutvalg/

Klageutvalget – Disiplinærnemnden for advokatvirksomhet:

https://www.advokatforeningen.no/advokatetikk/disiplinar–og-tilsynssystemet/den-offentlige-disiplinarnemden/